Banner

Ngày nay, để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và gia tăng giá trị thương hiệu cũng như phát triển thương hiệu và dịch vụ, sản phẩm nhưng giá cả trên thị trường cho chi phí marketing quá cao, chi phí quản lý nhân viên, chi phí đầu tư… làm sao đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như đưa sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng?

Với môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay. Khi nến kinh tế đất nước ngày càng phát triển, số lượng các công ty có thương hiệu mạnh hoạt động trong cùng một lĩnh vực càng tăng lên; cộng với sự tham gia thị trường của các công ty và sản phẩm nước ngoài tạo nên một môi trường cạnh tranh đa dạng. Trong bức tranh đó, các doanh nghiệp trong nước, phần lớn vẫn còn trong giai đoạn đầu của sự phát triển, đang trăn trở tìm một lối đi, một chiến lược và mô hinh kinh doanh, công nghệ quản lý, tuyển mộ-đào tạo và sử dụng nhân sự, chiến lược marketing và thương hiệu. Khách hàng Việt Nam thường nhắm đến giá cả, chất lượng dịch vụ. Chính vì thế làm các doanh nghiệp mới phát triển phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức như vấn đề quản lý nguồn nhân sự, ngân sách có hạn, các hoạt động phát triển doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi, hiểu được các vấn đề khúc mắt mà mỗi doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khi phát triển kinh doanh. Chính vì thế, chúng tôi tư vấn hoạt động quản lý cho doanh nghiệp vừa mới phát triển, hay những doanh nghiệp lớn  đang bị khủng hoản tài chính do kinh tế khó khăn.

Ngoài những dự án nghiên cứu của riêng SNT MEDIA, chúng tôi còn tiến hành các hoạt động tư vấn theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng tối có thể giúp:

Tư vấn về chiến lược sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp

Tư vấn thiết lập hệ thống qui trình, thủ tục vận hành doanh nghiệp

Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn về giải pháp thị trường cho sản phẩm của các doanh nghiệp

Tư vấn tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu,

Tư vấn về giải pháp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp

Tư vấn các giải pháp điều hành – tổ chức hoạt động doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, sát nhập doanh nghiệp

Thiết lập các kế hoạch dự án đầu tư, các chương trình kinh doanh

Tư vấn quản trị chiến lược cho doanh nghiệp

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Chiến lược kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện  

Chiến lược xây dựng thương hiệu và phát triển công ty

Chiến lược thông tin thị trường và các giải pháp tiếp cận 

Quản lý chiến lược: Nhận thức chiến lược (Strategic Analysis): Các yếu tố về “nhận thức” như các cấp lãnh đạo có hiểu đúng về ý nghĩa của chiến lược, các cấu phần làm nên một chiến lược hay không; có nắm bắt được các mô hình, công cụ để hoạch định và xác lập chiến lược hay không. Quản lý chiến lược (Strategic Management): Các yếu tố “phần cứng” như hệ thống, chính sách, quy trình… để triển khai, kiểm soát và đánh giá chiến lược có được thiết lập đầy đủ hay không. Lãnh đạo chiến lược (Strategic Leadership): Các yếu tố “phần mềm” như năng lực dẫn dắt chiến lược (khả năng truyền đạt và truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình để hiểu rõ và làm đúng) của các cấp lãnh đạo, xây dựng và phát triển đội ngũ, văn hóa doanh nghiệp..

        Dựa trên nền tảng đó, phối hợp với việc đặt doanh nghiệp / lãnh vực hoạt động / ngành kinh doanh vào bức tranh tổng quan của nền kinh tế Việt Nam và khu vực để từng bước định hình năng lực lõi, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và tận dụng những cơ hội nhằm vượt qua thách thức đạt được hiệu quả của việc phát triển kinh doanh một cách bền vững.


Làm thế nào chúng tôi hỗ trợ bạn?

       Lập kế hoạch chiến lược: Chúng tôi giúp bạn thiết lập tham vọng của bạn, tạo ra và đánh giá các sáng kiến quan trọng, xác định các tùy chọn khác để lấp đầy bất kỳ khoảng cách so với tham vọng của bạn, và cung cấp kế hoạch của bạn.

       Chiến lược phát triển: chiến lược phát triển thành công được dựa trên thương mại hóa đổi mới cung cấp các nguồn mới có giá trị cho tổ chức của bạn và các bên liên quan. Chúng tôi giúp bạn phát triển các cấu trúc và văn hóa cho phép phát minh mới xuất hiện để bạn có thể đẩy nhanh tiến độ và thành công mang lại lợi ích từ các sáng kiến của mình ra thị trường.

      Chiến lược tài chính và mua lại: Chúng tôi giúp bạn đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về thị trường của bạn thông qua các mô hình, cạnh tranh và phân tích giá cả. Chúng tôi tiến hành dịch vụ tích hợp sau khi sáp nhập do siêng năng phân tích, lập kế hoạch tích hợp và cho, giao dịch trung bình và quy mô lớn nhỏ.

      Chiến lược khách hàng: Khách hàng là trung tâm của mỗi doanh nghiệp, từ chiến lược kinh doanh thông qua để giao hàng. Chúng tôi giúp bạn cải thiện cách bạn khách hàng mục tiêu, bán sản phẩm và dịch vụ; cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, thu hút khách hàng, trực tuyến, bất cứ nơi nào và sử dụng cái nhìn sâu sắc kinh doanh để đưa ra quyết định tốt hơn.

      Kinh doanh và công nghệ thiết kế: Chúng tôi cung cấp một mức độ sâu của cái nhìn sâu sắc ngành công nghiệp vào trò chơi thay đổi nền tảng công nghệ và đổi mới cần thiết để thông báo cho bạn và đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược.

      Chiến lược tổ chức: Đạt được kết chiến lược đòi hỏi sự nhất trí giữa các chiến lược của một tổ chức, và các cấu trúc của nó, quy trình và con người. Chúng tôi giúp bạn biến ý định chiến lược của bạn vào giá trị cổ đông dài hạn, cho phép thực hiện tốt hơn các chiến lược của bạn trong tình huống phức tạp và năng động

Khảo sát, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu của từng ngành tập trung vào các nội dung sau:

 • Phân tích các yếu tố tác động đến ngành kinh doanh
 • Phân tích tốc độ phát triển ngành trong 3 năm qua
 • Nhu cầu thị trường và thị trường tiềm năng
 • Định hướng chiến lược phát triển ngành  giai đoạn từ 2013-2017
 • Phân tích đầu tư (Business porfolio) của ngành nhằm xác định nhu cầu đầu tư và lựa chọn phương án đầu tư thích hợp
 • Đảm bảo khả năng tăng trưởng bền vững và đạt lợi nhuận. Phân tích này dựa trên cơ sở phân tích các nhân tố bên ngoài (External Factor Evaluation-EFE) như tính ổn định môi trường và mức độ tăng trưởng ngành và được cụ thể tùy thuộc vào từng ngành
 • Phân tích SWOT của ngành kinh doanh

Khảo sát, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

 • Phân tích cơ cấu sản phẩm dịch vụ
 • Phân tích thị trường và khách hàng
 • Đánh giá hoạt động bán hàng và hoạt động marketing.
 • Chính sách phát triển khách hàng, thị trường, sản phẩm dịch vụ mới
 • Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên 5 lực lượng cạnh tranh, trong đó tập trung phân tích chủ yếu 2 yếu tố là năng lực khách hàng và mức độ cạnh tranh.
 • Phân tích SWOT của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khảo sát, phân tích và đánh giá về tình hình tài chính.

 • Thu thập các dữ liệu và thông tin tài chính của doanh nghiệp dưới hình thức Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán quản trị.
 • Thực hiện phân tích tình hình tài chính với mức độ phân tích chi tiết khác nhau tùy theo từng lĩnh vưc hoạt động. Mức độ phân tích chi tiết sẽ phụ thuộc vào mức độ chi tiết của thông tin cung cấp.
 • Bản tóm tắt phân tích tài chính bao gồm các chỉ tiêu cơ bản trong các nhóm sau:
  • Khả năng sinh lời và quay vòng vốn (để đánh giá khả năng tạo ra thu nhập và duy trì tăng trưởng trong cả ngắn hạn và dài hạn);
  • Khả năng thanh toán và sự ổn định trong dài hạn (để đánh giá khả năng thanh toán và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh trong dài hạn).
  • Khả năng thanh toán và thanh khoản ngắn hạn (để đánh giá khả năng thanh toán và khả năng duy trì dòng lưu chuyển tiền tích cực trong ngắn hạn).
  • Các chỉ tiêu đo hiệu quả kinh doanh và đầu tư khác.

Tư vấn về chiến lược phát triển kinh doanh, dựa vào:

 • Tầm nhìn và mục tiêu đã có của doanh nghiệp
 • Tình hình tác động của các yêu tố vĩ mô và ngành kinh doanh

Từ đó xây dựng:

 • Định hướng và dự báo về thị trường
 • Chi tiêu kinh doanh trong thời gian từ 3 đến 5 năm
 • Các chiến lược ưu tiên dựa vào các ngành kinh doanh chính:
 • Chiến lược về tài chính, quản trị danh mục kinh doanh và đầu tư
 • Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Cung cấp thông tin tốt hơn cho các nhà lãnh đạo vào đúng thời điểm
 • Cải thiện báo cáo về việc đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh
 • Lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo hiệu quả hơn
 • Quản lý chi phí và lợi nhuận tốt hơn (ví dụ như phân bổ chi phí, dự toán chi phí dựa trên hoạt động, v.v...)
 • Xác định rõ hơn bảng điểm cân bằng, bảng điều khiển và các chỉ số hiệu quả về chiến lược, hoạt động và cá nhân
 • Quản lý hiệu quả hoạt động và rủi ro một cách hiệu quả hơn và mang tính tích hợp
 • Cải thiện chất lượng dữ liệu
 • Tăng cường sức bền doanh nghiệp & sự tuân thủ
 • Giúp doanh nghiệp có phương án tài chính phù hợp với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh,
 • Giúp doanh nghiệp có quyết sách tối ưu với các dự án đầu tư
 • Giúp khách hàng thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu kinh doanh
 • Giúp khách hàng chủ động nguồn tiền trong các hoạt động đầu tư

 

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+